දකුණු ආසියාවේ තිරසාර ජල කළමනාකරණ ක්‍රම ප්‍රවර්ධනය සඳහා කුසලතා වර්ධනය කිරීම

ලෝක ජල දිනය – 2018