ආචාර්ය බී.වී.ආර්. පූන්‍යවර්ධන මයා
අධ්‍යක්ෂක 0094-81-2388355
Mobile: 0094-71-4159671
E-mail: batugedara_vrp@yahoo.comආර්.ඩී. චිත්‍රනයනා
මෙය
නියෝජ්‍ය
අධ්‍යක්ෂ
(මූලස්ථාන)
Mobile: 0094-71-8157827
Email:
devraja12@yahoo.com


 
ආචාර්ය එච්.කේ. කඩුපිටිය මයා
ස.කෘ.අ.(පර්යේෂණ)/
අංශ ප්‍රධානී

Land Use Planning and Geo-Informatics Division
Mobile: 0094-71-8619661          
E-mail: kadupitiya@gmail.com
   ආචාර්ය ඒ.ජී. චන්ද්‍රපාල
මයා

ස.කෘ.අ. (පර්යේෂණ)/
අංශ ප්‍රධානී
Land and Water Management Division
0094-77-2818096
Email: ag.chandrapala@yahoo.com
 

       

පී.ජී.කේ. ජයතිස්ස මයා
ස.කෘ.අ. (සංවර්ධන)/

අංශ ප්‍රධානී
දැනුම කළමනාකරණ අංශය

0094-77-6579310
ආර්.ඩී. සිරිපාල මයා
ස.කෘ.අ. (සංවර්ධන )
0094-71- 4402535
Soil Conservation Act Regulatory Division/පාංශු සංරක්ෂණ අංශය


එම්.පී.ඩී. නදීරා මෙනවිය
කෘෂිකර්ම නිලධාරි
0094-71-6018369
E-mail: dnadeera@gmail.com
පී.ජී.ඩී.බී. කරල්ලියද්ද මයා
කෘෂිකර්ම උපදේශක

0094-72-6583304
එච්.ඩී.එස්. ගුණසේන මයා
කෘෂිකර්ම උපදේශක
0094-71-8266810
ඩී.එස්.අයි. නයනා මිය
කෘෂිකර්ම උපදේශක
0094-77-5072015

කේ.එම්.වී.බී. කුලතුංග මයා
කෘෂිකර්ම උපදේශක
0094-759251231

ඩබ්.ඒ. අනුර ද සිල්වා මයා
කෘෂිකර්ම උපදේශක
0094-71-8052207


එච්.එස්. සූරියවර්ධන මිය
කෘෂිකර්ම උපදේශක
0094-71-4459496
ඩබ්.බී.එම්.ඒ.ජී.ජේ. වාසල බණ්ඩාර මයා
සංවර්ධන නිලධාරී
0094-70-2999244
ඕ.එල්.ටී.ඒ. ලේකම්ගේ මෙය
කෘෂිකර්ම උපදේශක
0094-71-1280708
Agro-Climatology & Climate Change Division/කෘෂි කාළගුණික අංශය


ඒ.බී. අබේසේකර මිය
පර්යේෂණ නිලධාරි
0094-71-8446763

ඩබ්.එම්. විනෝදනී එස්. විජේරත්න මිය
සංවර්ධන නිලධාරී
0094-77-5122106

ඩබ්. එම්. ටිකිරිබණ්ඩා මයා
කෘෂිකර්ම උපදේශක
0094-81-2388355

වී.එන්.එම්.වික්‍රමසිංහ මෙය
පර්යේෂණ සහකාර
0094-71-1580014

ඊ.ඩී.ඩී.එල්. සේනාරත්න මයා
පර්යේෂණ සහකාර
0094-71-2704720

යූ.ජී.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මෙය
පර්යේෂණ උප සහකාර
Land and Water Management Division/පාංශු හා ජල සම්පත් කළමණාකරන අංශය


සී. කේ. වික්‍රමතුංග මයා
ස.කෘ.අ. (පර්යේෂණ)

Land & Water Management Division
Mobile: 0094-71-4157602
E-mail: cwickramathunga@yahoo.com

අයි.සී. ගුණසේකර ‍මිය
පර්යේෂණ සහකාර
0094-77-9532290

එස්.කේ.වෙත්තසිංහ මිය
පර්යේෂණ සහකාර

0094-71-5494810
එම්.කේ.ටී.මදුශංක මයා
කෘෂිකර්ම උපදේශක 0094-71-2345960
කේ.ජී.ඩී.සී. දිසානායක මෙය
පර්යේෂණ සහකාර
0094-71-9984648
ඩබ්.එම්.යූ.පී.එම්. වාසුන්දර මෙය
පර්යේෂණ සහකාර
0094-71-2964564
එස්.කේ.පෙරේරා මෙය
පර්යේෂණ සහකාර
0094-77-3271484එම්.කේ.එච්. නවරත්න මෙය
පර්යේෂණ සහකාර
0094-71-3205317
එම්.ඩබ්.ආර්.ජී. මොනරවිල මෙය
පර්යේෂණ සහකාර
0094-71-1237301
වයි.එඑස්.එම්.එස්.පී. යල්ලරාව මයා
තාක්ෂණික සහකාර
0094-71-7986317
ඩබ්.එම්.ඒ.ඩබ්.එල්.ටී.කේ. විරසේකර මිය
පර්යේෂණ උප සහකාර
0094-81-2388355


Landuse Planing and Geo-informatics Division/භූගෝලීය තොරතුරු තාක්ෂණ විද්‍යාව සහ භූමි නිරීක්ෂණ අංශය


එස්.එස් සේනානායක මිය
ස.කෘ.අ.(පර්යේෂණ)

0094-71-8075720
E-mail:
sumudusenanayake
@yahoo.com
ඒ.කේ. හෙට්ටිආරච්චි මයා
වැඩසටහන් සහකාර
0094-71-8233707
E-mail: ajithk5@yahoo.com

ච්.එම්.බී. හේරත් මයා
පාංශු සමීක්ෂක
0094-71-6629212
ඩී.ඒ.ආර්. තිලකරත්න මයා
පාංශු සමීක්ෂක

0094-71-8340570
එස්.එම්.වී. පුෂ්පකුමාර මයා
පාංශු සමීක්ෂක
0094-81-2388355
එච්.එම්.ඒ.එච්. උඩුවැරල්ල මිය
සංවර්ධන නිලධාරි 0
094-716025853
ඩී.ජී.එස්. ඩිල්ෂානි මිය
සංවර්ධන නිලධාරි
0094-71-776645701

ඒ.යූ. ඉද්දවෙල මෙය
පර්යේෂණ සහකාර
0094-76-1325961
එම්.එල්.විජෙසිංහ මෙය
පර්යේෂණ සහකාර
0094-713074743

Knowledge Management Division/දැනුම කළමණාකරන අංශය


ඩී.එම්.එස්.සී. දිසානායක මයා
කෘෂිකර්ම උපදේශක
0094-71-4484109
ඩී.එම්.ආර්.එන්. දිසානායක මිය
සංවර්ධන නිලධාරි
0094-77-3167469

ආර්.ඒ. රමණි ස්වර්ණලතා මිය
සංවර්ධන නිලධාරි
0094-81-2388355
ඩබ්.ඒ.එම්.පී. වික්‍රමසිංහ මයා
කෘෂිකර්ම උපදේශක
(පාංශු සංරක්ෂණ හා දැනුම කළමනාකරණ අංශය, කුණ්ඩසාලේ)
0094-71-3093106
කේ.ආර්.එස්.ජී.කේ. කප්පාගොඩ මයා
කෘෂිකර්ම උපදේශක
(පාංශු සංරක්ෂණ හා දැනුම කළමනාකරණ අංශය, කුණ්ඩසාලේ)
0094-75-9749228
එස්.එම්.එස්.පී. සමරකෝන් මෙය
කෘෂිකර්ම උපදේශක
(පාංශු සංරක්ෂණ හා දැනුම කළමනාකරණ අංශය, කුණ්ඩසාලේ)

ADMINISTRATIVE DIVISION / පාලන අංශය


එස්.කේ.ඊ. මඩවල මිය
පරිපාලන නිළධාරී

0094-71-3378276
එම්. අංගම්මන මිය
ප්‍රධාන රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර
0094-71-4058189
ජේ.එම්.ටී.එස්. ජයමුතුගේ මයා
රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර

0094-71-3516195
ඩබ්.එම්.එස්. උඩගම මිය
රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර

0094-71-9342851
එස්.ඩබ්.එම්.ආර්.එම්.වී.බී. සේනාධීර මයා
රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර
0094-71-4169590
ජේ.පී. සල්වතුරේආරච්චි මිය
රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර

0094-81-2314012
ජී.කේ.එල්.ඩබ්. නදීශානි මිය
රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර
0094-71-1110976

කුලසේකර මයා
රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර
අබේසිංහ මයා
රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර
(පාංශු සංරක්ෂණ හා දැනුම කළමනාකරණ අංශය, කුණ්ඩසාලේ)

එස්.කේ. පරණහේවගේ
කාර්මික ශිල්පී
0094-71-6243495