සී.කේ. වික්‍රමතුංග මයා
අංශ ප්‍රධානි/ පර්යේෂණ නිලධාරි

Water Management Division
Mobile: 0094-71-4157602
E-mail: cwickramathunga@yahoo.com

Soil Conservation Regulatory Division


එච්.ඩී.එස්. ගුණසේන මයා
කෘෂිකර්ම උපදේශක
0094-71-8266810
ඩී.එස්.අයි. නයනා මිය
කෘෂිකර්ම උපදේශක
0094-77-5072015

කේ.එම්.වී.බී. කුලතුංග මයා
කෘෂිකර්ම උපදේශක
0094-759251231

ඩබ්.ඒ. අනුර ද සිල්වා මයා
කෘෂිකර්ම උපදේශක
0094-71-8052207
එච්.එම්.බී. හේරත් මයා
Soil Surveyor
0094-71-6629212
ඩී.ඒ.ආර්. තිලකරත්න මයා
Soil Surveyor
0094-71-8340570

එස්.එම්.වී. පුෂ්පකුමාර මයා
Soil Surveyor
0094-81-2388355

ඩී.එම්.ආර්.එන්. දිසානායක මිය
සංවර්ධන නිලධාරි
0094-71-773167469

Meteorology Division


ඒ.බී. අබේසේකර මෙනවිය
පර්යේෂණ නිලධාරි
0094-71-8446763

ඩබ්. එම්. ටිකිරිබණ්ඩා මයා
කෘෂිකර්ම උපදේශක
0094-81-2388355

Soil Conservation Technical Division


ආචාර්ය ඒ.ජී. චන්ද්‍රපාල මයා
පර්යේෂණ නිලධාරි
0094-77-2818096

එස්.කේ.වෙත්තසිංහ මිය පර්යේෂණ සහකාර
0094-71-5494810
කේ.ඩබ්.බී.එම්.ඒ.ජී.ජේ වාසල බණ්ඩාර මයා
සංවර්ධන නිලධාරි


Landuse Planing and Geo-informatics Divisionඒ.කේ. හෙට්ටිආරච්චි මයා
වැඩසටහන් සහකාර
0094-71-8233707
E-mail: ajithk5@yahoo.comඑච්.එම්.ඒ.එච්. උඩුවැරල්ල මිය
සංවර්ධන නිලධාරි
0094-716025853


ඩී.ජී.එස්. ඩිල්ෂානි මිය

සංවර්ධන නිලධාරි
0094-71-776645701


Water Management Division


අයි.සී. ගුණසේකර ‍මිය
පර්යේෂණ සහකාර

0094-77-9532290

ඩබ්.එම්.ඒ.ඩබ්.එල්.ටී.කේ. විරසේකර මිය
පර්යේෂණ උප සහකාර
0094-81-2388355

Training & Technology Extension Division


පී.ජී.කේ. ජයතිස්ස මයා
කෘෂිකර්ම නිලධාරි
0094-77-6579310
ඩී.එම්.එස්.සී. දිසානායක මයා
කෘෂිකර්ම උපදේශක
0094-71-4484109