ඩී.සී.ජි.ජයතුංග මිය
අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (පාලන)

දුරකථන: 081 2 388 181
ෆැක්ස් : 081 2 388 042
diradminagri@sltnet.lk

පී.එම්.ඩී.ඩබ්.ඩී.පල්ලාවල මයා
අධ්‍යක්ෂ (පාලන)
දුරකථන :081 2 386 485
wenushapal@yahoo.com
  ඩබ්.එස්.පී.වික්‍රමආරච්චි මිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පාලන)
දුරකථන : 081 2 386 516
shampri@yahoo.com

 එච්.එම්.ඩී.එස්.විජේරත්න මිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ආයතන)-I
දුරකථන : 081 2 068 216
dimuthusubhashini@yahoo.com

 ආර්.තිලගේෂ්වරී මිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ(ආයතන)-II
දුරකථන : 081 2 386483
kumar.thila@gmail.com

   
පි.ඒ.පී. පතිරණ මයා
පරිපාලන නිළධාරී
ඩී.එම්.ඒ.අතපත්තු මිය
පරිපාලන නිළධාරී

ජේ.එම්.පි.ටී.හේමාලි මිය
පරිපාලන නිළධාරී

 ඩබ්.ජී. ඩේවිඩි මයා
පරිපාලන නිළධාරී