දෙපාර්තමේන්තු නියෝග
             
                                         2017
  
                                    දෙපාර්තමේන්තු නියෝග-2017-09

                                    දෙපාර්තමේන්තු නියෝග-2017-08

                                    දෙපාර්තමේන්තු නියෝග-2017-07

                                    දෙපාර්තමේන්තු නියෝග-2017-06

                                    දෙපාර්තමේන්තු නියෝග-2017-05

                                    දෙපාර්තමේන්තු නියෝග-2017-04

                                    දෙපාර්තමේන්තු නියෝග-2017-03

                                    දෙපාර්තමේන්තු නියෝග-2017-02   (ඇමුණුම)

                                    දෙපාර්තමේන්තු නියෝග-2017-01

                                                                      දෙපාර්තමේන්තු චක්‍රලේඛ

                                     දෙපාර්තමේන්තු චක්‍රලේඛ 2                                                                                               දෙපාර්තමේන්තු බඳවාගැනීම් පරිපාටි

                                   නීති නිලධාරි තනතුර සදහා බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය

                                    MN 7

                                   කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ක්ෂේත්‍රගත /කාර්යාලගත නිළධාරී ඛණ්ඩ 1 සදහා බදවා ගැනීම (MN-6)

                                    MN-1 (part 1)       MN-1 (part 2)

                                    MN-3 (Part 1)       MN-3 (Part 2) 

                                    PL 1                    
                           
                             PL 2


                                    MT 1                   


                                                                                                      කෘෂිකර්ම සේවා ව්‍යවස්ථාව


                                   සිංහල                  දෙමළ               ඉංග්‍රීසි                 1 වැනි සංශෝධනය


                                                                     පරිපාලන නියෝග
                                       
                                    2017
     
                                       පරිපාලන නියෝග-2017-10
                                       පරිපාලන නියෝග-2017-09
                                       පරිපාලන නියෝග-2017-08
                                       පරිපාලන නියෝග-2017-07
                                       පරිපාලන නියෝග-2017-06
                                       පරිපාලන නියෝග-2017-04
                                       පරිපාලන නියෝග-2017-03
                                       පරිපාලන නියෝග-2017-02
                                       පරිපාලන නියෝග-2017-01

                                                                    තාක්ෂණික චක්‍රලේඛ

                                          දෙපාර්තමේන්තු තාක්ෂණික චක්‍රලේඛ-2018-01 (සිංහල)     (දෙමළ)     (ඉංග්‍රීසි)