අපගේ සේවාවන්

 

  • පලතුරු උයන් පිහිටුවීම සහ සංවර්දනය සඳහා අවශ්‍ය තාක්ෂණික තොරතුරු සහ සැලසුම් ලබාදීම
  • පලතුරු බෝග නිෂ්පාදනය කිරීමට අවශ්‍ය තාක්ෂණික උපදෙස් ලබාදීම
  • බෝග ආශ්‍රිත රෝග සහ පලිබෝධ හානි හඳුනා ගැනීම ,වලක්වා ගැනීම සහ පාලනය කිරීමට අවශ්‍ය උපදෙස් ලබාදීම
  • රාජ්‍ය /රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන සහ සම්බන්ධ වී පලතුරු වගාව සඳහා සම්පත් දායකින් බිහි කීරීම.
  • නිර්දේශිත පලතුරු බෝග සහ ප්‍රභේද වලට අදාල ගුණාත්මක රෝපණ ද්‍රව්‍ය නිපදවීම සහ සැපයීම .