දැක්ම/මෙහෙවර/අරමුණ
ඉංජිනේරු අංශයේ ප්‍රධාන කාර්යයන්ට අයත් වන්නේ ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම හා නඩත්තු කටයුතු වලට අදාල සිවිල් ඉංජිනේරු කටයුතු, වාහන, යන්ත්‍ර හා උපකරණ සපයා ගැනීම පාවිච්චියට ගත නෙහැකි වාහන, යන්ත්‍ර හා උපකරණ අපහරණය යන දෑය. කුණ්ඩසාලේ පිහිටි පානීය ජල සම්පාදන ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ නඩත්තුව, දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් සියළුම වාහනවල වාර්තා නඩත්තු කිරීම, වාහන බාර ගැනීම, වාහන පැවරීම, මෙම අංශය විසින් ඉටුකරනු ලබන වැදගත් සේවාවන්ය. එමෙන්ම මෙම ඒකකය කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තවේ සියළුම ඒකක වෙත ඉංජිනේරු උපදේශක සේවා සපයයි.

මෙමඅංශය, ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමි සහ අළුත්වැඩියා වැඩ සඳහා, ඇස්ත‍මේන්තු සකස් කර දීමෙන් දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙනත් අංශ වලට සහයෝගය ලබ‍ෙදන අතර එම වැඩ අධීක්ෂණය කිරීම මෙම අංශ නිලධාරීන් විසින් කරනු ලබයි. වාහන යන්ත්‍ර සූත්‍ර අළුත්වැඩියාව සඳහා වූ ඇස්තමේන්තු සුපරීක්ෂා කිරීම හා නිර්දේශ කිරීම ගර්හිත වාහන හා යන්ත්‍රෝපකරණ පරීක්ෂාකර ඇස්තමේන්තු සකස්කිරීම නිළධාරීන් විසින්කරනු ලැබේ.

මෙම අංශය, තාකෂණික අගැයීමි වලට‍ සහභාගි වීම, ටෙන්ඩර් මණ්ඩලවලට උපදේශකත්‍වයෙන් සහභාගිවීම, කෘෂිකර්ම සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇතිවෙනත් දෙපාර්තමේන්තු හා ව්‍යාපෘතිවලට මෙවැනි සේවාවන් ලබාදීම සිදුකරනුලැබේ.
වෙනත් තොරතුරු
ඉංජිනේරු අංශය විසින්ලබාදෙන තවත් පැසසුම් කටයුතු සේවාවක් වන්නේ කුණ්ඩසාලේ ජල පොම්පාගාරයේ පානීයජල සැපයුම සහ එහි නඩත්තුවයි. මෙම ජල පොම්පාගාරය පිහිටා ඇත්තේ මහනුවර නගරයටසැතපුම් කිහිපයක් ඈතින් පිහිටි කුණ්ඩස‍ාලේය. මෙම ජල සැපයුම් ව්‍යාපෘතියමගින් මහවැලි ගගෙන් ලබාගන්නා ජලය දිනකට ගැලුම්200,000 ක පමණ ප්‍රමාණයක් පිරිසිදු කර කුන්ඩසාලේ පිහිටි කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ එයට අනුබද්ධිත අනෙකුත් ආයතන කිහිපයකට ලබාදෙනු ලැබේ.

මෙමවික්ටෝරියා ජලාශයට අයත් මහවැලි ගගෙන් ලබාගන්නා ජලය සම්ප්‍රදායික ජලපිරිපහදුවක සිදුකරන ආකාරයට ජලයේ දියවී ඇති වායුවන් ඉවත් කර මඩ තැම්පත් කරෆිල්ටර් මගින් පෙරා අවශ්‍ය රසායනික ද්‍රව්‍යයද යොදා පිරිසිදු කරනු ලැබේ.